En komplett guide om UN-nummer och UN-godkännande

Säker transport av farligt gods kräver rätt förpackning, markerad med UN-nummer och godkänd enligt internationella standarder. I denna guide förklarar vi betydelsen av UN-godkännanden och UN-nummer, samt hur du tolkar dessa för att säkerställa att dina förpackningslösningar uppfyller nödvändiga säkerhetskrav.

Introduktion

När du ska transportera farligt gods behöver du rätt förpackningar som är godkända enligt internationella standarder. Dessa förpackningar måste ha en UN-godkännande och vara märkta med ett UN-nummer. I denna guide förklarar vi vad ett UN-nummer är, varför det är viktigt, och hur du tyder UN-godkännanden på olika förpackningar. Nyckelordet för denna guide är "UN-nummer".

 

Varför behövs ett UN-godkännande?

UN-godkännande av förpackningar är avgörande för att säkerställa säker transport av farligt gods. Farligt gods kan orsaka allvarliga faror som explosioner, bränder, kemiska reaktioner eller föroreningar om de transporteras på fel sätt. Företag som transporterar farliga produkter är enligt lag skyldiga att följa gällande bestämmelser för att undvika dessa risker.

 

Vad är skillnaden på UN-nummer och UN-godkännande?

 • UN-nummer: En unik identifierare som tilldelas varje farligt gods, internationellt igenkänt och ger information om typen av farligt gods och de risker som är förknippade med det.
 • UN-godkännande: Ett internationellt erkänt godkännande av förpackningar för transport av farligt gods. Dessa förpackningar har testats och uppfyller specifika krav och standarder.

 

Förståelse för UN-nummer

UN-numret och klassen för ett farligt ämne anger vilken typ av farligt gods det är och vilka bestämmelser som gäller för förpackning, märkning och transport. Det finns nio klasser av farligt gods, var och en med specifika faror och egenskaper.

 

Klasser för farliga ämnen

 • Klass 1: Explosiva ämnen och föremål: Sprängämnen, fyrverkerier.
 • Klass 2: Gaser: Bränslegaser, aerosoler.
 • Klass 3: Brandfarliga vätskor: Bensin, olja, alkoholer.
 • Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen: Magnesium, natrium.
 • Klass 5: Oxiderande ämnen och peroxider: Väteperoxid, nitrater.
 • Klass 6: Giftiga och smittsamma ämnen: Giftiga gaser, smittsamma ämnen.
 • Klass 7: Radioaktiva ämnen.
 • Klass 8: Frätande ämnen: Syror, alkalier.
 • Klass 9: Olika farliga ämnen: Litiumbatterier, farligt avfall.

 

Exempel på UN-nummer

Ett exempel på UN-nummer är "UN 1263", vilket anger att det handlar om en färg, oljebaserad, klass 3 (brandfarlig vätska).

 

Hur tyder man UN-godkännanden?

Låt oss ta ett exempel på en märkning från vår 1000l IBC: UN HA1/Y/0424/D/BAM14976-Schütz8/4056/1722/1060l/57kg/100kPa. Här är en förklaring av varje del:

UN: Förenta nationernas symbol (UN i en cirkel).

HA: Material

 • A: Stål
 • B: Aluminium
 • C: Naturligt trä
 • D: Plywood
 • F: Spånskiva
 • G: Kartong
 • H: Plast
 • L: Textil
 • M: Papper, multiwall
 • N: Metall, annat än stål eller aluminium
 • P: Glas, porslin eller stengods

1: Typ av förpackning

 • 1: Fat
 • 2: Trätunna
 • 3: Dunk
 • 4: Låda
 • 5: Säck
 • 6: Kompositförpackning
 • 7: Tryckbehållare

Om det är ett fat så kommer en ytterligare siffra efter:

 • 1: Stängt fat (med ej avtagbart lock)
 • 2: Öppet fat (med avtagbart lock)

Y: Förpackningsgrupp

 • X: Förpackningar för farligt gods i förpackningsgrupperna I (hög risk), II (medelhög risk), och III (låg risk).
 • Y: Förpackningar för farligt gods i förpackningsgrupperna II och III.
 • Z: Förpackningar för farligt gods i förpackningsgrupp III.

0424: Tillverkningsdatum (månad och år).

D: Tillverkningsland.

BAM14976-Schütz8: Godkännande myndighet/institution och tillverkarens namn.

4056/1722/1060l/57kg/100kPa: Specifikationer för förpackningen.

 • 4056: Serienummer.
 • 1722: Intern nummer för spårbarhet.
 • 1060l: Volym i liter.
 • 57kg: Maximal bruttovikt i kg.
 • 100kPa: Maximal hydrostatisk tryck i kPa.

 

Vanliga förpackningstyper och materialkoder

Förpackningstyper

 • 1: Fat
 • 2: Trätunna
 • 3: Dunk
 • 4: Låda
 • 5: Säck
 • 6: Kompositförpackning
 • 7: Tryckbehållare

Materialkoder

 • A: Stål
 • B: Aluminium
 • C: Naturligt trä
 • D: Plywood
 • F: Spånskiva
 • G: Kartong
 • H: Plast
 • L: Textil
 • M: Papper, multiwall
 • N: Metall, annat än stål eller aluminium
 • P: Glas, porslin eller stengods

Förpackningsgrupper

 • I: Hög risk x
 • II: Medelhög risk y x
 • III: Låg risk z y x

 

En X-förpackning kan innehålla farligt gods i förpackningsgrupperna I, II och III. En Y-förpackning kan innehålla farligt gods i förpackningsgrupp II och III, men inte I. En Z-förpackning kan innehålla farligt gods i förpackningsgrupp III, men inte I och II.

Att förstå och korrekt tyda UN-godkännanden är avgörande för säker transport av farligt gods. Se till att alltid välja rätt förpackning för att undvika risker och säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar.

Här hittar man UN-godkännandet på vår IBC:

IBC med un nummer.png

Exempel på struktur för ett UN-godkännande

Guide UN Nummer.png

Hur länge är ett UN-godkännande giltigt?

Ett UN-godkännande är ofta giltigt i fem år, men det kan variera beroende på typ av förpackning och material. Regelbundna inspektioner krävs för att säkerställa att förpackningarna fortsatt uppfyller säkerhetskraven.

 

När behövs ett UN-godkännande?

Inte alla produkter kräver automatiskt ett UN-godkännande. Kraven beror på produkttypen och transportmetoden. Det är viktigt att rådgöra med relevanta tillsynsmyndigheter eller experter på transport av farligt gods för att säkerställa att alla nödvändiga bestämmelser följs.

 

Rekommenderade produkter

 

Att använda korrekt UN-godkända förpackningar hjälper till att säkerställa säkerhet, bevara miljön och förhindra kostsamma böter.

Nu när du har lärt dig om UN-nummer och UN-godkännanden, är du redo att tillämpa denna kunskap. Besök vår butik för att köpa UN-godkända förpackningar eller fortsätt lära dig om farligt gods och förpackningar.