Kvalitetspolicy

Enligt FR2000 – ett komplett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag

Ledningen har fastställt att organisationens kvalitetsledningssystem ska grundas på FR2000:2022. Kvalitetsarbetet ska vara förenligt med tydligt ansvar och effektivitet. Kvalitetsarbetet ska drivas öppet och engagerat, kvalitetsarbetet ska skapa förtroende för vår verksamhet och för kunder, ägare, anställda, myndigheter och andra intressenter. Kvalitetsfrågor och mål ska införlivas i alla delar av organisationen och dess verksamheter.
Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.
Syfte
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter och kundservice.
Riktlinjer
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.
Kundnöjdhet
Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder.
• Vi utgår från vad som är bäst för kunden på lång sikt
• Visar samarbetsvilja när det gäller våra kunder
• Visar upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
• Tillhandahåller säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster
Kompetensutveckling
En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor.
• Samtliga medarbetare arbetar som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
• Vi tillgängliggör information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
• Vi tillser att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
• Vi följer vår värdegrund
Ägartillfredställelse
Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt.
• Alla medarbetare har ansvar för företagets långsiktiga överlevnad
• Målbilden klar och kommunicerad
• Vi arbetar med fokus på våra uppställda mål

Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang.
• Vi följer de lagar och förordningar som råder, men även företagets etiska regler och policys
• Vi har kretsloppsbegrepp i åtanke vid beslut
• Vi minimerar negativ påverkan på luft, vatten och mark
• Vi minimerar förbrukning av vatten och energi
Ständiga förbättringar
Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet.
• Våra beslut baseras på fakta och mätningar
• Vi förbättrar kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem
• Vi gör rätt saker, i rätt tid och på rätt sätt
• Vi arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker
• I syfte att öka vår kundtillfredsställelse engagerar vi våra medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet

cert4.svg Läs mer om ledningssystemet FR2000