Miljöpolicy

Enligt FR2000 – ett komplett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag

 

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska var föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.
Ansvar
Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ger personalen möjlighet att efterleva den. Medarbetarna uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom 
miljöområdet. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för att förebyggande miljöarbete. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.
Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att inom: 
Lagar
• Ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till de lagar och andra krav som påverkar oss.
• De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.
Kompetens
• Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön.
• Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt utvecklas.
• Lära oss och våra kunder hur man väljer och använder våra produkter på mest miljövänliga sätt. 
Resursanvändning
• Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.
• Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
• Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den s.k. avfallstrappan, minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.
• Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.
• Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen av avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Klimatpåverkan
• Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.
• Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minska miljöpåverkan.
• Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark, samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.
• Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.
Intressentpåverkan
• Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
Genomförande och uppföljning
Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
• Mål ska årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.
• Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl, så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
• Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
• Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut, så att vi verkar för en hållbar utveckling i samhället.
• Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företagets leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
• Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
 

cert4.svg Läs mer om ledningssystemet FR2000