Produktkategorier

Utbildning & miljörevision

Bristande kunskaper om- och felaktig hantering av kemikalier kan få allvarliga konsekvenser för miljö och hälsa. Vi erbjuder därför ett brett utbildningsprogram med effektiva utbildningar som ger bestående resultat.

Utbildningar sker på olika platser i landet.

  • Även kundspecifika grupputbildningar på plats inom:
  • Personligt skydd och säkerhet
  • Första hjälpen
  • Hjärtsäkra din arbetsplats
  • Lagring av kemikalier
  • Hantering av spill/oavsiktliga utsläpp
  • Klassificering och märkning av kemikalier
  • Tolkning av säkerhetsdatablad
  • Företagsspecifika utbildningar
  • Spillskyddsarbete

Vi kan även erbjuda miljöronder.